Pravidla soutěže

 1. POŘADATEL
  Organizátor soutěže je Kristina Typovská, IČO: 10859900 (dále jen „pořadatel“).

 2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE
  Soutěž o magnetický kalendář běží do 15.10.2021 na území České a Slovenské republiky.

 3. ÚČASTNÍCI AKCE
  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky, která bude fanouškem webové stránky na Facebooku nebo instagramu a zodpoví soutěžní otázky jednotlivé soutěžní akce. Účast v akci je dobrovolná.

 4. JAK ZÍSKAT CENU
  Základní podmínkou účasti soutěže a získání ceny je splnění statutu fanouška webu na Facebooku nebo instagramu a zodpovězení soutěžních otázek akce, které se chce soutěžící zúčastnit.

 5. VÝHRY A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ
  Výherce dané soutěžní akce bude určen ze všech účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky.
  Po potvrzení nároku na výhru budou výherci sděleny přesné pokyny pro převzetí výhry.
  Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.
  Pokud si výherci ve stanovené lhůtě a na určeném místě své ceny nepřevezmou, jejich nárok na cenu zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.
  Pořadatel akce zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  Pokud bude cenu distribuovat partner soutěže či dodavatel ceny, bude této třetí strana předána adresa výherce za účelem zaslání ceny. S tímto předáním účastník soutěže svou účastí souhlasí. Pokud ne, může pořadatele informovat o nesouhlasu písemnou podobou či e-mailem na pisu@vmestskedzungli.cz. Odvoláním souhlasu však výherce riskuje nezaslání ceny.
 6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ
  Účastní soutěže projevuje každý plnoletý účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli akce za účelem realizace a vyhodnocení akce a dále k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu neurčitou od udělení souhlasu.
  Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel.
  Účastník dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.
  Registrací na www.vmestskedzungli.cz účastník rovněž projevuje svůj souhlas na dobu 5 let ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
  Účastník si je vědom toho, že souhlas ve výše uvedeném rozsahu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů.

 7. DALŠÍ USTANOVENÍ
  Účastník soutěžní akce bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny, případně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům akce.

 8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
  Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.
  Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookové a instagramové stránce soutěže vmestskedzungli.
  Pořadatel nese odpovědnost za případné vady výhry v souladu s občanským zákoníkem. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  Pořadatel akce neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem akce, anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, respektive nevyužitím výhry.
  Nebezpečí škody na věci přechází na výherce okamžikem převzetí výhry.
  Výňatky z těchto úplných pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce.
  Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

  PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI
  Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.vmestskedzungli.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni.
  Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.